Print
Parent Category: Medicinal Plants usage,Picture,details
Hits: 856

Calotropis gigantea -  Crown Flower

 

 

श्वेतार्को
श्वेतपुष्पः, सदापुष्पः, चालर्कः

വെള്ളെരുക്ക്

Calotropis gigantea
Common name: Crown Flower
Hindi: सफ़ैद आक

अर्कद्वयं सरं वातकुष्ठकण्डूविषव्रणान् |
निहन्ति प्लीहगुल्मार्शःश्लेष्मोदरशकृत्कृमीन्॥

Flowers of Arka

अलर्ककुसुमं वृष्यं लघु दीपनपाचनम् |
अरोचकप्रसेकार्शःकासश्वासनिवारणम्ll

क्षीरमर्कस्य तिक्तोष्णं स्निग्धं सलवणं लघु |
कुष्ठगुम्लोदरहरं श्रेष्ठमेतद्विरेचनम्॥
(Bhavaprakash)